Stedendriehoek online magazine wordt geladen

Dit magazine is het best te bekijken in Internet explorer 9 of hoger, Firefox, Safari of Chrome

Edities

 • Stedendriehoek
  Nummer 1
 • Stedendriehoek
  Nummer 2
 • Stedendriehoek
  Nummer 3
 • Stedendriehoek
  Nummer 4
 • Stedendriehoek
  Nummer 5
 • Stedendriehoek
  Nummer 6
 • Stedendriehoek
  Nummer 7
 • Stedendriehoek
  Nummer 8
 • Stedendriehoek
  Nummer 9
 • Stedendriehoek
  Nummer 10
 • Stedendriehoek
  Nummer 11
 • Stedendriehoek
  Nummer 12
DERDE JAARGANG NR. 1 april 2016

Zon op school: duurzaam en leerzaam

Beleef de Stedendriehoek op de fiets!

Gelderse collega's over Werken voor de regio

Op bezoek bij Centre of Excellence

Ook de Veluwe werkt aan een Agenda

Doorbouwen op Sociale Kracht

Samen werken aan de Omgevingsagenda van de Stedendriehoek >>

Terugblik Cleantech Tomorrow

Omgevingsagenda: wat gaan we doen?

directeur Cleantech Regio Development

Terugblik Regiocontract

Brouwerij Deventer Sluiskwartier

Omgevingsagenda Cleantech 2.0 Regio Stedendriehoek

provincie, regio en board samen aan de lat voor omgevingsagenda 2.0

Samen aan de slag

Om het vestigingsklimaat in Cleantech Regio Stedendriehoek verder te versterken, maken provincie Gelderland, Strategische Board Stedendriehoek en regio Stedendriehoek samen de Omgevingsagenda. Samen werken deze partners aan een regio waar het gezond wonen, werken, leven en recreëren is.

Hans van der Hoeve

“Resultaten Regiocontract mooie basis voor Omgevingsagenda”

Hans van der Hoeve kijkt als portefeuillehouder Regiocontract zeer positief terug op wat de afgelopen vier jaar is bereikt. “In totaal hebben wij met provincie Gelderland, regiogemeenten en bedrijfsleven 43 miljoen euro succesvol besteed aan versterking van onze regio. Daar mogen we trots op zijn.”

De programmatische aanpak die met het Regiocontract is ingezet, werkt goed, constateert Van der Hoeve. “De opzet van de Vliegwielprojecten in de Omgevingsagenda bouwt daarop voort.” Ook de opbrengsten van de programma’s zelf, zijn een goede basis voor de aanpak van de huidige opgaven. Minstens zo belangrijk is het stevige fundament dat in de regio is gelegd door nauwere samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. “Dat maakt dat we de Omgevingsagenda nu in co-creatie hebben kunnen maken en ook zo gaan uitvoeren.”

Nu is het zaak om te kijken naar verdere optimalisatie van onze samenwerking, voor een efficiënte uitvoering van de Omgevingsagenda. Daarbij is het van groot belang dat juist gemeenteraden duidelijk voor ogen hebben hoe en wanneer zij invloed kunnen uitoefenen op wat er in hun regio gebeurt. “Vandaar vorig jaar ook Regio on Tour, onze ronde langs de raden.”

Van één Regiocontract voor één periode van vier jaar met vooraf vastgestelde programma’s en budgetten, gaan we nu naar een veel flexibelere werkwijze met andere financieringsarrangementen. Dat is wennen en nog ‘zoeken’, beaamt Van der Hoeve. “Daar komen we zeker uit. Voor 2016 hebben we afspraken gemaakt met de provincie zodat we verder kunnen met de uitvoering van de Omgevingsagenda.”

 • Lees meer over de resultaten Regiocontract en bekijk de opbrengsten van alle projecten en lees meer over publicaties over het programma Sociale Kracht dat afgelopen jaar werd afgerond. Zie hiervoor de links onderaan dit artikel.
   
Omgevingsagenda en vliegwielprojecten


De inzet van de Omgevingsagenda is versterking van de regionale economie, door innovatie, toepassing en ontwikkeling van cleantech oplossingen, een circulaire economie en versterking van de schone en groene woon-, werk- en leefomgeving en bereikbaarheid.

Vanuit de Omgevingsagenda voeren de samenwerkende partners vier vliegwielprojecten uit: Cleantech Regio Development, Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen, Naar een schoon en duurzaam mobiliteitssysteem en cleantech Icoon A1 – zie ook verderop in dit magazine voor meer tekst en uitleg.

Alle plannen worden in co-creatie met partners van ondernemers, onderwijs en overheden ontwikkeld en elke partij levert een bijdrage in menskracht, kennis, netwerken en geld.

Gideon Alewijnse

“Omgevingsagenda nu snel omzetten in concrete actie”

Focus. Dat is de belangrijkste winst van de gezamenlijk opgestelde Omgevingsagenda voor Cleantech Regio Stedendriehoek, vindt Gideon Alewijnse van de Strategische Board Stedendriehoek en voorzitter college van bestuur van Aventus.

Aandacht voor innovatieve duurzame technologie: dat kreeg een prominente plek in de kersvers vastgestelde nieuwe strategische koers van Aventus voor 2016 – 2020. Mbo’ers maken daar in alle opleidingen kennis mee. Zo bereidt Aventus jongeren goed voor op de toekomstige arbeidsmarkt in de Stedendriehoek.

Niet alleen Aventus haakt volop aan bij de toekomstplannen van de regio, merkt Gideon Alewijnse. Om zich heen ziet hij steeds méér scholen en bedrijven en instellingen die meewerken aan de cleantech ambitie. “De keus voor Cleantech zorgt voor een helder profiel en voor focus. Dat zorgt voor energie en gezamenlijkheid.”

Afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet in de samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Een prima zaak – met onder meer de gezamenlijke Omgevingsagenda als resultaat - maar wat Alewijnse betreft mag daar een tandje bij. Goed dus, dat nu nagedacht wordt over een zo efficiënt mogelijke aanpak en organisatie. Intensievere en vooral meer integrale samenwerking tussen board en regio hoort daarbij, wat Alewijnse betreft.

De Vliegwielprojecten uit de Omgevingsagenda moeten vooral “snel omgezet worden in concrete actie”, vindt Alewijnse. Met Cleantech Regio Development is daarin nu in elk geval al een stap gezet. Deze uitvoeringsorganisatie voert de Cleantech Agenda en het jaarplan van de board uit. Concreet betekent dit businesscases ontwikkelen, energietransitie ondersteunen, werken aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de regio profileren en nieuwe cleantech bedrijven werven.

 • Lees ook het artikel over Cleantech Regio Development.
   
Dynamische agenda: hoe werkt dat?

De Omgevingsagenda is een dynamische agenda. Dat betekent dat het document steeds actueel blijft. In januari 2015 verscheen Omgevingsagenda 1.0, in het voorjaar van 2016 de huidige versie 2.0. Hierin staan de vliegwielprojecten concreter beschreven wat betreft aanpak, organisatie en ambities. Bij volgende mijlpalen wordt de Omgevingsagenda opnieuw geactualiseerd.

Bea Schouten

“Maak Cleantech herkenbaar voor inwoners”

Elke regio in Gelderland kent een eigen tempo en dynamiek in de ‘vertaling’ van de gebiedsopgaven naar concrete agenda’s, vertelt gedeputeerde Bea Schouten. Zij is blij dat de Stedendriehoek dit voortvarend oppakt. “De samenwerking staat stevig.”

De Gelderse aanpak kenmerkt zich vanaf de Omgevingsvisie (de basis voor de huidige gebiedsopgaven, red.) door co-creatie. “Met partners en niet te vergeten bewoners hebben we gekeken naar wat onze provincie kan versterken”, licht gedeputeerde Bea Schouten toe.

De Stedendriehoek deed afgelopen jaren al ervaring op met co-creatie, weet Schouten. Wat ook helpt: de duidelijke profilering via cleantech. “Neem inwoners wel mee in die Cleantech ambitie”, is het advies van Schouten. “Laat zien wat cleantech ís. Food Valley doet dat bijvoorbeeld goed: inwoners van die regio herkennen zich in die profilering.” Het zou mooi zijn als inwoners in de Stedendriehoek over vier jaar het profiel van hun regio ook herkennen en actief bijdragen aan cleantech, vindt Schouten.

Hopelijk gaan de vliegwielprojecten hun naam eer aan doen. Neem cleantech Icoon A1. Door de verbreding van de A1 aan te grijpen om een energiezuinig landschap en cleantech voorbeelden te laten zien, wordt cleantech zichtbaar en een magneet voor nieuwe cleantech bedrijvigheid. Daar liggen veel kansen, denkt de gedeputeerde.

De plannen zijn prima, nu breekt een spannende fase aan. Geen woorden, maar daden, onderstreept Schouten. “Ik hoop dat het niet bij praten blijft en dat het lukt de vliegwielprojecten samen uit te voeren. Dat vraagt van alle betrokkenen een regionale blik. Niet: what’s in it for me, maar: wat levert het meeste op voor de ontwikkeling van de regio?”

Lees meer …

Provincie Gelderland heeft voor zes gebieden – waarvan de Stedendriehoek er één is - gebiedsopgaven benoemd. Voor alle Gelderse gebiedsopgaven samen is 90 miljoen euro beschikbaar voor de komende vier jaar.

Met provincie Overijssel onderzoeken de samenwerkende partners waar samenwerking zinvol en nuttig is. Niet alleen vanwege de ligging van regiogemeente Deventer in Overijssel, maar zeker ook omdat onze cleantech ambities provinciegrenzen overschrijden.

Van de regiovoorzitter

Agenda’s: woorden én daden

Agenda’s, niet alleen om afspraken in te plannen, maar vooral ook om beleid in vast te leggen. Je komt ze dan ook overal tegen. Vandaar dat dit nummer de Omgevingsagenda Cleantech Regio als leidend thema heeft.

In 2013 hebben we het beleid van de Wgr Stedendriehoek en de daarbij geformuleerde opgaven opgeschreven in De Agenda Stedendriehoek. Dat was een spannende zoektocht waarbij we niet alleen inhoudelijk onze ambities opnieuw onder de loep hebben genomen, maar ook hebben gekeken naar de herijking van rollen en verantwoordelijkheden in de regionale samenwerking.
We hebben toen met verschillende partijen een centrale doelstelling vastgesteld: het versterken van de kwaliteit van het vestigingsklimaat in de Stedendriehoek. 

We hebben grote ambities en de ontwikkelingen kunnen ons niet snel genoeg gaan. En als we achterom kijken dan zien we dat de nieuwe koers ons in korte tijd al veel heeft opgeleverd. Binnen de vier opgaven Bereikbaarheid, Leefomgeving, Innovatie en Sociaal Kapitaal hebben we al mooie resultaten geboekt. Daarnaast is de samenwerking met de 'O''s geïntensiveerd. Ook hier bereiken we veel, kijk bijvoorbeeld naar de inspanningen van de Strategische Board Stedendriehoek om te komen tot een duurzaam gezonde arbeidsmarkt. Een ander goed voorbeeld is de totstandkoming -met regionale bedrijven- van de Cleantech Agenda met business cases voor de toepassing van cleantech.

Nog een terugblik: Overijssel heeft de afgelopen periode onder de vlag van de Ontwikkelagenda geïnvesteerd in projecten die de stad en regio versterken. 
En laten we het Regiocontract niet vergeten. De projecten ervan zijn nu afgerond en vormen een goede basis voor de nieuwe Omgevingsagenda.

Veel initiatieven en projecten waar we nu mee bezig zijn komen samen in de Omgevingsagenda. Die maken we met de provincie Gelderland samen met de Board, en ook met medewerking van de provincie Overijssel. Waar we vorig jaar met elkaar nog druk in gesprek waren over de grote lijnen, zijn we nu in de fase dat we die lijnen –de vliegwielprojecten- gaan uitwerken in de Omgevingsagenda 2.0. Hierin hebben we de vliegwielprojecten concreter beschreven wat betreft aanpak, organisatie en ambities. De vliegwielprojecten kennen elk hun eigen dynamiek waarbij gewerkt wordt met een rolling agenda; met sommige onderdelen zijn we zelfs al aan de slag zoals met Cleantech Regio Development, en andere vliegwielprojecten staan in de startblokken.

Agenda's zijn nuttig, maar het komt aan op de uitvoering. Dat doen we samen met de beide provincies, de Board en vele andere partijen.

Laten we ervoor gaan!

Andries Heidema
Voorzitter regio Stedendriehoek

Zon op School

Leerzaam én duurzaam: hoe mooi kun je het hebben? Directeur Joke Pennings van De Regenboog in Apeldoorn (twee scholen in de wijken Osseveld en Woudhuis) hoefde niet lang na te denken toen zij kon meedoen met Zon op School. Inmiddels liggen er zonnepanelen op de daken. Leerlingen zien op een groot bord hoeveel energie die opleveren.

“Wij maken onze leerlingen graag bewust van onze verantwoordelijkheid om goed om te gaan met onze aarde”, vertelt Joke Pennings. Zij is directeur van de protestants-christelijke basisschool De Regenboog in Apeldoorn en was direct gecharmeerd van Zon op School, een project dat afgelopen jaren steun kreeg van provincie Gelderland via het Regiocontract.

Joke Pennings
Zon op School in de regio

Zon op school is ontwikkeld door lokale energiecoörporaties deA (Apeldoorn), EBEM (Brummen), Energierijk Voorst, LochemEnergie en ZET (Zutphen). Zon op school kreeg financiële steun via het Regiocontract van provincie Gelderland. Door uitgifte van zoncertificaten worden ouders betrokken bij het duurzaam maken van de school van hun kinderen. De energiecoöperatie – in het geval van De Regenboog was dit de A - verzorgt de plaatsing van de zonnepanelen en regelt de financiering. De school betaalt voor het gebruik van de zonnepanelen die de school van groene energie voorzien.

“We hadden onze aftrap tijdens de Week van de Duurzaamheid”, vertelt Pennings. "Met een leuke kick-off voor onze leerlingen en ouders gaven we het startsein.” Ouders konden vanaf dat moment een certificaat kopen voor 50 euro. Zes jaar later krijgen zij daar 60 euro voor terug en hebben dan geïnvesteerd in duurzame energie. “Groen sparen dus”, licht Pennings toe. “Wij hebben in totaal 260 certificaten verkocht.” Daarmee droegen ouders bij aan de zonnepanelen die inmiddels energie opwekken.

Leerlingen gingen aan de slag met het lespakket dat hoort bij Zon op School. Zij kunnen straks ook precies zien hoeveel energie hun school opwekt: in de hal komt een groot bord met een duurzaamheidsmeter erop.

Lees meer …

Zon op School in de Stedendriehoek heeft een eigen site waarop ook is te zien wat alle deelnemende scholen in de Stedendriehoek vandaag samen opwekken. In Apeldoorn wekken 1046 zonnepanelen 225.000 kWh duurzame energie op voor zestien basisscholen.

“Iedereen is heel enthousiast over dit project”, merkt de directeur op. “Wij vinden het mooi om bij te dragen aan een duurzamere wereld, maar verbinden dit ook met ons onderwijs. Denk aan een koppeling met techniek of -zoals nu- een link met onze projectweek wonen.”

Omgevingsagenda 2.0: aan de slag!

Via vier vliegwielprojecten zet Cleantech Regio Stedendriehoek in op versterking van de economie. Ingrediënten: innovatie, cleantechoplossingen, een circulaire economie en werken aan een schone en groene woon-, werk- en leefomgeving. Hoe zien die vliegwielprojecten eruit? En welke mogelijkheden ziet een aantal vertegenwoordigers van onderwijs, ondernemers en overheden in de regio om aan te haken?

Vliegwielproject Cleantech Regio Development

Uitvoeringsorganisatie Cleantech Regio Development gaat de Cleantech Agenda en het jaarplan van de board uitvoeren. Cleantech Regio Development:
- ontwikkelt cleantech gerelateerde businesscases en hotspots
- ondersteunt energietransitie bottom up via plannen, projecten en businesscases die bijdragen aan een energieneutrale regio
- werkt aan een permanent goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
- profileert Cleantech Regio Stedendriehoek door het vestigingsklimaat in binnen- en buitenland te promoten om nieuwe bedrijven te werven

Vier adviestafels adviseren de board over relevante thema’s en ontwikkelingen. Het team voor Cleantech Regio Development wordt dit voorjaar samengesteld.

 • Onderaan dit artikel vindt u een link naar het interview met kwartiermaker Cleantech Regio Development Luc Pennings.

“Internationale afstudeerders kunnen bij uitstek bijdragen aan innovatie”

Solange Panayotopoulos is projectmanager van Connect. Dit project van Saxion en Universiteit Twente matcht internationaal afgestudeerd talent met bedrijven en instellingen in de regio.

Solange Panayotopoulos

Meebouwen aan Cleantech

Kijkend naar de Omgevingsagenda ziet Panayotopoulos zeker kansen om aan te haken. Sterker nog: dat gebeurt al volop. “Internationaal talent kan meebouwen aan Cleantech Regio Stedendriehoek”, vindt zij. “Onze afstudeerders kunnen bijdragen aan innovatie.” Dat wordt onderkend: Connect kreeg de afgelopen jaren steun van de Strategische Board Stedendriehoek.

“We waren present op de 2015-editie van Cleantech Tomorrow”, vertelt de projectmanager, “en onlangs organiseerden we de Challenge Day.” Connect-kandidaten bedachten tijdens een weekend oplossingen voor vraagstukken van het regionale bedrijfsleven. Zo’n variant sluit uiteraard aan bij de challenges van de regionaal opererende Werkgroep Onderwijs Cleantech van Cleantech Center Zutphen.

Kapitaal benutten

Gezien de ambitie van Cleantech Regio Stedendriehoek is het slim om te blijven inzetten op het beter benutten van internationaal talent, denkt Panayotopoulos. ‘Haar’ internationale afgestudeerden zijn een groot kapitaal voor onze arbeidsmarkt en maatschappij. Niet alleen om mee te spelen in de (mondiale) kenniseconomie. “Vertrekken deze mensen weer naar huis dan heb je er ambassadeurs bij voor het onderwijs en voor de regio.”

Make it in the Netherlands

Sinds twee jaar kennen we het programma Make it in the Netherlands. Overheid, bedrijfsleven en hoger onderwijs werken samen om internationaal talent te verbinden aan Nederland, om zo mee te doen in de mondiale kenniseconomie. Leuk weetje: de internationale studenten die in Nederland blijven na hun studie levert de schatkist zo’n 950 miljoen op. Dat – en meer – staat in het onderzoek dat onderzoeksbureau Blaauwberg deed in opdracht van EP-Nuffic, ‘Welkom, aan het werk!’.

“We denken er nu over om voor ondernemers in de regio een informatiewaaier te maken waarin staat wat internationale studenten kunnen bieden”, vertelt de Connectprojectmanager enthousiast. “Van een eendaagse Challenge Day tot een Career Incubatorship (een opdracht voor drie tot zes maanden, red.) tot een baan. Er zijn zoveel mogelijkheden.”

Ga voor meer informatie naar Connect. Een app is in ontwikkeling om ondernemers in de regio in contact te brengen met afgestudeerd internationaal talent.

Vliegwielproject Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen

Vliegwielproject Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen

Een aantrekkelijk verblijfsklimaat is een belangrijke voorwaarde voor mensen en bedrijven om zich te vestigen in onze regio. De beleving van binnensteden en dorpskernen is daarvoor heel belangrijk. Daarom gaan wij leegstand en dreigende verloedering tegen. Een regionale projectenkaart is daarvoor leidend. Hierop staan de cruciale plekken en de (thema)projecten die wij vanaf 2017 willen uitvoeren. Om de haalbaarheid van toekomstbestendige projecten te versnellen doen we in 2016 aanvullend onderzoek naar:
-herbestemming van lege plinten
-ondersteunen binnenstadplatforms
-benutten historische erfenis van beken/sprengen, wasserijen en papierindustrie
-mogelijkheden klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie
-mogelijkheden vrije tijd (cultuur, sport, recreatie, evenementen, ontmoeting, toerisme)
-ondersteunen levendigheid van dorpen
-aanhaken bij landelijke ontwikkelingen en experimenten

Aanpak Vliegwielproject: samenspel ‘O’s’ cruciaal

“Voor eigen bewoners, bezoekers en toeristen is een levendige binnenstad met goede voorzieningen cruciaal”, onderstreept Lammert de Hoop, projectleider economisch beleid bij de gemeente Apeldoorn. Precies daarom krijgen ‘toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen’ als vliegwielproject volop aandacht in de Omgevingsagenda.

Focus aangebracht: thematisch werken

Met een meer thematische aanpak wordt een goede stap gezet, vindt Geert Meijerink, senior planontwikkelaar bij gemeente Voorst. “Het levert focus op.” Aan de slag dus, met cruciale plekken in de regio en met thema’s “waar energie voor is”.

Geert Meijerink

Zo staan op de regionale projectenkaart onder meer de ‘plinten’ van steden, Cleantechvernieuwing en ook de beken/sprengen, wasserijen en papierindustrie die je rond Eerbeek vindt. En daar is programmamanager Arjan Schulp van de gemeente Brummen (waar Eerbeek bij hoort) bijzonder blij mee.“Eerbeek heeft een Marshallplan nodig”, vat Schulp kernachtig samen. Provincie, gemeente en papierindustrie trekken samen op voor een toekomstplan waarin industrie en ‘wonen’ samen kunnen gaan: er wacht een herstructureringsopgave. Een voorbereidende milieueffectrapportage (MER) is nu in de maak.

Daarnaast kampt het centrum van Eerbeek met leegstand, zijn er ideeën voor toepassingen van duurzame energie, herstel van de beek en liggen er kansen om het aantal verblijfstoeristen te vergroten. Er is veel animo om ‘papier’ als leuk en innovatief product meer zichtbaar te maken.

Arjan Schulp

“Je vindt in Eerbeek bij bewoners, middenstanders en industrie enorme power om met al die plannen en ideeën aan de slag te gaan”, merkt Schulp. Dat is ook binnen de gemeentelijke organisatie het geval. Het programma Ruimte voor Eerbeek is een basis voor alle plannen – ook financieel – maar vliegwielsubsidies kunnen enorm helpen.

Over gemeentegrenzen heen

De aanpak laat zien dat gemeenten de ambitie hebben om elkaar te helpen – om daarmee ook het regionale belang te dienen. Het houdt niet op bij gemeentegrenzen. Het vraagt wel om halen én brengen, benadrukken Meijerink en Schulp. “Met elkaar meedenken, kennis en inzet delen”, somt de laatste op. “En flexibel inspelen op kansen die zich voordoen”, vult Meijerink aan. “Je kunt nu niet zeggen: dit gaan we over drie jaar doen.” Ontwikkelingen volgen elkaar daarvoor veel te snel op. De kunst is in te spelen op actuele dynamiek.

Neem het Dorpsplein in Twello. Dat stond niet op het ‘aanpaklijstje’ van Voorst, maar de plaatselijke bank en ondernemers namen initiatief en wilden investeren in verbetering. De gemeente sloot aan en in een half jaar was de klus geklaard. Illustratief voor de realiteit van nu – en de rol van gemeenten.

Samenspel is cruciaal

Zo ziet ook Apeldoorn hoe belangrijk het samenspel is tussen overheden, winkeliers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en bewoners. “De kracht van het Vliegwielproject is dat we dit samen erkennen en oppakken”, vindt Lammert de Hoop.

Apeldoorn transformeerde leegstaande kantoorpanden in appartementen. Herontwikkeling van het Marktplein en de Grifthof staat op de rol en er is subsidie voor herstel van gevels. Belangrijker nog, merkt De Hoop: “Wij zien dat winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren en culturele instellingen samenwerken om de levendigheid van de binnenstad te vergroten.”

Lees meer …

Vliegwielproject Naar een schoon en duurzaam mobiliteitssysteem

Uitstoot van CO2, stank en (fijn)stof in uitlaatgassen bedreigen de belevingskwaliteit en aantrekkelijkheid van ons stedelijk netwerk Stedendriehoek. Daarom is een schoon en duurzaam mobiliteitssysteem nodig, dat bijdraagt aan goede bereikbaarheid.

Het vliegwielproject kent vier uitvoeringsprojecten:
1 Offensief fiets – fietsruggengraat (routes Apeldoorn – Epe, Apeldoorn – Dieren en Deventer – Zutphen) en promotie van de Stedendriehoek als fietsregio
2 Schone (elektrische) stadsdistributie
3 Schone (emissieloze) mobiliteit: meer duurzame voertuigen in een efficiënt vervoersysteem
4 E-mobility: samen met Cleantech Regio Development optrekken voor vergroening van onze basismobiliteit en de goede randvoorwaarden daarvoor

“Leerlingen én regio enthousiast over Ecolyceum”

Het Ecolyceum – een nieuwe leergang van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer – gaat de ‘cleantechers’ van de toekomst opleiden. Daarvan is Arie van Ommeren, voorzitter van de centrale directie, overtuigd.

In augustus 2016 gaan de schooldeuren van het Ecolyceum in Deventer open. Het is bedoeld voor vwo’ers die extra uitdaging zoeken. Naast het ingedikte en compacte reguliere curriculum volgen de leerlingen wekelijks twee tot drie projectmiddagen die in het teken staan van duurzaamheid, met veel aandacht voor wetenschap en technologie. In de uitvoering wordt veel samengewerkt met het regionale onderwijs en bedrijfsleven.

Arie van Ommeren

Geïnspireerd door Cleantech Tomorrow

Het idee voor het Ecolyceum ontstond tijdens het eerste Cleantech Tomorrow Congres. “We hadden in no time honderd leerlingen bij elkaar om mee te doen aan de challanges”, herinnert Van Ommeren zich nog goed. “Dat overtuigde ons ervan dat leerlingen het geweldig vinden om met dit thema aan de slag te gaan.”

Inmiddels is het programma voor het eerste jaar klaar. Projecten die aan bod komen zijn onder meer ‘Duurzame ik’ – van duurzame voeding en kleding tot omgaan met energie en afval – de ontwikkeling van een duurzame wijk.

Enthousiasme is groot

De komst van de nieuwe leergang riep meteen veel enthousiasme op in de regio. Zo zijn Saxion betrokken, net als het Cleantech Center Zutphen en de Strategische Board Stedendriehoek. “We krijgen veel steun”, beaamt Van Ommeren. Fantastisch. En al wil het Etty Hillesum Lyceum kennis en ervaringen zeker delen, de focus ligt nu eerst op een goede start van de leergang. “Klein beginnen en er een succes van maken”, vat Van Ommeren samen.

Lees meer …

Vliegwielproject Cleantech Icoon A1
Rijksweg A1 wordt tussen 2017 en 2024 tussen Apeldoorn en Azelo gefaseerd verbreed naar 2x3 rijstroken. Samenwerkende partijen gaan voor een aantrekkelijke en duurzame snelweg als etalage voor Cleantech Regio Stedendriehoek: een icoon van duurzaamheid.
Cleantech Icoon A1 kent drie sporen die we in samenhang volgen. Op alle drie de sporen werken de ‘O’s’ in de regio en Rijkswaterstaat nauw samen, maar elk spoor kent wel (een) eigen eigenaars:

 • 1 Cleantech weginrichting A1, ingepast in ruimte en landschap, met verzorgingsplaatsen
 • 2 Duurzame en toekomstbestendige onderdoorgangen voor mens, dier en water
 • 3 Inrichting A1 zone als cleantech etalage

Uitvoeringsorganisatie Cleantech Regio Development van start

Werkorganisatie Cleantech Regio Development is van start! Programmadirecteur Luc Pennings vertelt meer over doelen, organisatie en aanpak.

Cleantech Regio Development is één van de vliegwielprojecten van de Omgevingsagenda Stedendriehoek. Dit project draagt bij aan realisatie van doelen voor 2020: circa 4 duizend extra Cleantech gerelateerde banen, jaarlijks 200 duizend ton minder CO² uitstoot en 20 duizend ton minder huishoudelijk restafval. Deze economische en ecologische ambities staan in de Cleantech Agenda van de Strategische Board Stedendriehoek en passen uitstekend in de Omgevingsagenda.

“Excelleren in cleantech business is noodzaak, net als accelereren in innovatie en energietransitie”, vat Luc Pennings samen. Daarom koos de board voor bundeling van menskracht en middelen in één werkorganisatie: Cleantech Regio Development. Luc Pennings is sinds medio 2014 als adviseur betrokken bij Cleantech Regio Stedendriehoek en was sinds 2015 kwartiermaker voor Cleantech Regio Development. Begin april benoemde de Strategische Board Stedendriehoek hem tot programmadirecteur van de nieuwe werkorganisatie. 

Juist doordat Cleantech bussiness, energietransitie, profilering van Cleantech Regio Stedendriehoek en de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt nu vanuit één werkorganisatie worden ondersteund, ontstaat synergie en kan de regio innovatie versnellen. “We bundelen krachten en zetten initiatiefnemers snel op het goede spoor”, zegt Pennings. “We maken nu de slag van denken en praten naar doen. Dit is het moment om te laten zien wat we in deze regio samen kunnen.”

Eén loket zorgt voor versnelling

Er zijn veel ideeën en initiatieven in de regio, onderstreept Pennings. Zo’n 140 zéker. “Cleantech Regio Development helpt om die verder te brengen en te versnellen.” De professionals van Cleantech Regio Development verbinden ondernemers, verwijzen naar de juiste financiers of kennisinstellingen en ondersteunen met menskracht.

Wat doet Cleantech Regio Development?

Wat doet Cleantech Regio Development?

Cleantech Regio Development:
- ontwikkelt Cleantech gerelateerde businesscases en hotspots
- ondersteunt energietransitie bottom up via plannen, projecten en business cases die bijdragen aan energieneutraliteit
- werkt aan een permanent goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (human capital)
- profileert Cleantech Regio Stedendriehoek door het vestigingsklimaat in binnen- en buitenland te promoten om nieuwe Cleantech bedrijven te werven en aanwezige bedrijven behouden

Team
Het flexibele team voor de uitvoeringsorganisatie wordt voorjaar 2016 samengesteld. Naast een programmadirecteur bestaat dit uit professionals in business development, onderwijs, lobby, marketing, een subsidiespecialist en makelaars/schakelaars die ideeën van ondernemers of andere stakeholders verbinden met Cleantech Regio Development. Daarnaast is er samenwerking met andere innovatie- en ontwikkelingsorganisaties zoals Oost NV, Regionale Centrum voor Technologie Gelderland, kiEMT en Stedendriehoek Innoveert.

COLLAGE.jpg

Vanuit vier locaties
Cleantech Regio Development werkt momenteel vanuit vier (Cleantech)locaties/netwerken in Apeldoorn, Deventer en Zutphen en Twello (backoffice). Ontstaan in de regio meer locaties of netwerken, dan zoeken we ook daar samenwerking mee.

Adviestafels inspireren

Vier adviestafels waaraan bedrijfsleven, onderwijs en overheden deelnemen adviseren de Strategische Board Stedendriehoek gevraagd en ongevraagd. De tafels zijn samengesteld rond Cleantech business development en innovatie, energietransitie bottom-up, profilering en promotie en Human Capital (voorheen de Tafels Werkt en Leert).

Tafeldeelnemers zorgen ook voor draagvlak en draagkracht in hun eigen achterban. Pennings: “De Tafel energietransitie organiseerde bijvoorbeeld een themamiddag waar zeven aanwezigen hun idee spontaan pitchten aan potentiële sponsoren en investeerders. Binnenkort is er weer zo’n inspirerende themamiddag in Cleantech Center Zutphen.” Zo gaat het steeds meer bruisen in de regio. Aan Cleantech Regio Development de taak om al die initiatieven weer verder te brengen richting concrete uitvoering.

Urgentie is nu

Pennings merkt dat steeds meer partijen in de regio zich aangesproken voelen door cleantech. “Een andere manier van denken is in gang gezet. We zullen ons allemaal moeten inspannen om het beter te doen, willen we in 2030 energieneutraal zijn. En duurzaam hoeft niet duur te zijn. Sterker nog: de regio kan verdienen aan cleantech. We willen toch allemaal dat de kinderen van onze kleinkinderen in een schone regio en wereld kunnen leven? Dan is het vandáág urgent om te investeren in de toekomst.”

Terugblik Cleantech Tomorrow 2016

Het Manifest van Almen: wat is jouw pleidooi?

Voor Cleantech Tomorrow op 5 april 2016 werd het gehele dorp Almen verbouwd tot congrescentrum. Het weiland bood ruimte aan de centrale tent, en alle denkbare ruimten – van buurthuis tot supermarkt, van brandweerkazerne tot kerk – werden ingericht voor de ruim dertig werksessies die in de middag werden gehouden. Ruim zevenhonderd bezoekers kwamen naar het congres. Niet alleen om te luisteren, maar vooral ook om samen in actie te komen.

Cleantech Tomorrow 2016 stond in het teken van circulaire economie én in het teken van actie. Daarom kon/kan iedereen het Manifest van Almen tekenen. Daarmee verklaar je je op je eigen manier actief in te zetten voor een circulaire economie. Het manifest is een gezamenlijk actieplan, waarin per thema wordt gekeken hoe we samen tot een circulaire economie kunnen komen. Wie wil, mag ook een pleidooi achterlaten waarom/hoe hij of zij zich gaat inzetten. Ook tekenen? Dat kan nog steeds: www.manifestalmen.eu

Inspirerend begin van de dag

Voorafgaand aan het congres werden er interessante ontbijtexcursies georganiseerd door en bij bedrijven in de regio. Een goed begin van de dag! Daarna begon het plenaire programma. Sprekers Jan Jonker en Harry Lehmann gaven genoeg stof tot nadenken.

Lees meer …

Jan Jonker: werk samen

Jonker riep op om samen te werken. Want, zo stelde hij, in het maken van de verbinding met elkaar, zit de oplossing. “We moeten echt maatschappelijk verbouwen. Nadenken over de professionalisering van ons eigen gedrag.” Er zijn al veel tekenen van een nieuwe economie. “We moeten nu gaan ontdekken hoe we dat gaan organiseren. We leven in een tussentijd, van transitie en ontdekken. Een fantastische periode. Alleen werkende weg komen we erachter hoe het anders moet.” 

Harry Lehmann: wees bewust

Lehmann onderschreef de noodzaak om samen te werken: “Verspilling van het ene bedrijf is grondstof voor een ander bedrijf. Zoek elkaar op!” Daarnaast is bewustwording urgent. “Heb je bepaalde bezittingen echt nodig? En áls je het dat nodig hebt, is het dan mogelijk om minder grondstoffen te gebruiken?” Lehmann schroomde niet om het concreet te maken. “Weet je hoeveel boormachines er onnodig in schuurtjes liggen? Dat zijn verdraaid dure gaatjes die je ermee maakt.”

Helga van Leur: formuleer 3 doelen

Omdat het een congres van actie was, werden de bezoekers na deze woorden op pad gestuurd naar één van de ruim dertig werksessies. Dagvoorzitter Helga van Leur liet ze niet zomaar gaan: “Formuleer 3 doelen en maak ze realiseerbaar.” Hiermee nam Van Leur alvast een voorschot op het middagprogramma, waarin alle deelnemers werden opgeroepen het Manifest van Almen te tekenen. 

Jan Terlouw: rechtvaardig naar de toekomst

Jan Terlouw gaf als slotspreker een indrukwekkend betoog. “Wat is rechtvaardig naar onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen? Mensen zijn zo ongelofelijk creatief en innovatief. En we kunnen zoveel als we willen. Waarom doen we dat dan niet? Ik wil me volledig inzetten voor een schone wereld, omdat ik rechtvaardig wil zijn naar de toekomst!”

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel, waar nog lang werd nagepraat over de dag.

Winnaar Cleantech Battle

Het team van De Drijvende Teelteenheid van Aventus heeft de Cleantech Battle 2016 gewonnen. Samen met ondernemer Het Bereik hebben zij sinds de kick-off in januari vele uren in de uitwerking van het idee gestopt. Met hun drijvende productie-eenheid voor teelt van bolgewassen en kiemplanten op water, wisten zij de jury te overtuigen. Haci, Rico, Hugo en Bertus (allen 18) ontvingen voor hun idee € 750,- en natuurlijk de felbegeerde bokaal.

Regiocontract 2012- 2015

Doorbouwen op Resultaten

Via het Regiocontract subsidieerde provincie Gelderland vijf programma’s in de periode 2012-2015. Op de bereikte resultaten bouwt de regio door vanuit de Omgevingsagenda. Voor Cleantech Regio Development is de afgelopen jaren een sterk fundament gelegd. De komende jaren blijft de regio inzetten op toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen. ‘Duurzaam’ is het uitgangspunt voor Cleantech Icoon A1 en een regionaal mobiliteitssyteem.

Informatie per project

Meer weten over een specifiek project? Klik op een pushpin op bovenstaande kaart en er verschijnt informatie zoals naam en beschrijving project, naam projectleider, gemeente, resultaten, andere betrokken partners, etc.

1 Duurzame economie: samenwerking 4 O’s 

Via dit programma is geïnvesteerd in de samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden en ondernemers: de 4 O’s. De kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt zijn versterkt. Denk aan het Akkoord van Beekbergen, de recente conferentie Werk(t) voor iedereen en de verschillende ‘Scoort-projecten’ in de regioKenniscentra Cleantech Center Zutphen, Technicampus in Deventer en Centre of Excellence for new mediatechnologies in Apeldoorn werden vanuit dit programma mede gefinancierd.

2 Duurzame economie: energieneutraal 

Energieneutraal in 2030: dat is de ambitie van de regio. Dit programma heeft diverse stappen op weg naar energieneutraliteit mogelijk gemaakt. Projecten die uit dit programma werden gesteund zijn onder meer: Zon op School, Biomassa in de Stedendriehoek en pilots met ESCO’s (samenwerkingsorganisaties tussen partijen zoals installatiebureaus, aannemers en gebouweigenaren in Energy Service Companies (ESCO) om budgetneutraal energie te besparen. 

Vanuit de programma’s duurzame economie is ook het fundament gelegd voor Cleantech Regio Stedendriehoek. Vanuit Omgevingsagenda 2.0 komt daar nu uitvoeringsorganisatie Cleantech Regio Development uit voort. 

3 Vitale steden en dorpen 

Er is gewerkt aan sterke steden en vitale dorpen, via investeringen in onder meer openbare ruimte, bereikbaarheid, woon- en werkmilieus en centrumfuncties. Een greep: het Dorpsplan Klarenbeek, de herinrichting van het centrum van Epe, de openbare ruimte Traverse Eefde en de aanleg van Noorderhaven in Zutphen. 

4 Cultuur en Landschap 

Dit programma richtte zich op de ontwikkeling van het landelijk gebied, de verbinding van dit gebied met de bebouwingskernen, de ontwikkelingsgeschiedenis van de Stedendriehoek en versterking van de (vrijetijds)economie. Gerealiseerde projecten zijn onder meer het weer ‘zichtbaar’ maken van beken De Grift en het verbeteren van de ‘beleefbaarheid’ van de Berkel. Ook is geïnvesteerd in de ontwikkeling van Weteringsebroek in Apeldoorn.

5 Sociale Kracht 

Mensen laten meedoen in de samenleving. Dat is de rode draad in de elf projecten van het programma Sociale Kracht. Het programma sloot aan bij de veranderingen in jeugdhulp, zorg en werk en de nieuwe taken waarmee gemeenten te maken hebben gekregen door de zogenoemde decentralisaties.

Beleef de Stedendriehoek

Stedendriehoek en provincie kleuren roze

In mei is het zover: dan start de Giro d’Italia in Gelderland. Provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen haalden het wielerevenement naar Nederland. Op 6 mei starten de wielrenners met een tijdrit in Apeldoorn. Op 7 mei is de tweede etappe, van Arnhem naar Nijmegen. De derde etappe begint in het centrum van Nijmegen en finisht in Arnhem. Na drie dagen Gelderland vliegen de renners naar Italië voor het vervolg van de wielerwedstrijd. Alle informatie over het wielerspektakel, routes en evenementen.

Klik hier voor alle informatie over het wielerspektakel, routes en evenementen.

Fiets de Giro zelf!

Gaat het door al die aandacht voor de Giro kriebelen om ook op de fiets te stappen? Doe dan mee met de DroomParken Giro Gelderland Toertocht.  op zondag 1 mei. Er zijn verschillende afstanden te fietsen om de Giro etappes te verkennen: 80, 120 of 165 kilometer. Starten kan vanuit Apeldoorn, Arnhem of Nijmegen.

Giro Gelderland verzorgt voor organisaties ook fietstochten op maat om de fiets te promoten.

Giro-activiteiten: van breien tot exposities

Aan de komst van de Giro worden tal van activiteiten gekoppeld. Die zijn allemaal verzameld op de evenementensite. Heel opmerkelijk is wel een ‘breifestijn’. Met zoveel mogelijk breiers wil de initiatiefnemer Apeldoorn in roze breisels hullen. Andere evenementen zijn onder meer: een expositie van Italiaanse wielertruien, culinaire activiteiten en een dansfestijn voor kinderen. Voor basisscholen is een speciaal lespakket gemaakt met opdrachten, een fietsclinic met heus fietsvaardigheidsdiploma en een topsporter in de klas.

Fietsen kan altijd (en straks nog veel sneller ook!)

Vanaf eind 2017 fiets je sneller, comfortabeler en veilig tussen Apeldoorn, Deventer, Teuge en Twello. Deze fietsroute wordt verbeterd, door samenwerking tussen Rijk, Cleantech Regio Stedendriehoek, provincies Gelderland en Overijssel en gemeenten Apeldoorn, Deventer en Voorst. Vooral voor forenzen wordt het aantrekkelijker om voor de fiets te kiezen.

Tips: Fietsroutes

Lekker fietsen in de regio? Fiets dan eens langs de hoogste waterval van Nederland en doe een rondje Loenen. Of kies uit een van de vele andere mogelijkheden. Inmiddels zijn de knooppunten bekend onder fietsers. Voor fietsen in Salland vind je hier een overzicht. Je eigen route plannen kan natuurlijk ook

Cleantech Icoon A1

De A1 wordt verbreed én wordt hét Cleantech icoon van de regio.

A1 Verbreding

Werk aan de weg tussen 2017 en 2028! Dan wordt de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in etappes verbreed met extra rijstroken. Dat is nodig, omdat door het (vracht)verkeer op dit traject vaak vertraging ontstaat. De verbreding grijpen Rijkswaterstaat, provincies en regio aan om de snelweg goed in te passen in het gebied. De Stedendriehoek maakt er een Cleantech Icoon van en in het Overijsselse deel is aandacht voor goede ruimtelijke inpassing en duurzaamheid.

Bekijk hier de animatiefilm over de aanpak en planning van de verbreding A1 Oost.

Lees meer …

Pilot duurzame ontwikkeling

“Voor ons is de A1 pilot voor verduurzaming van de besluitvorming”, vertelt Arthur de Craen, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat. "Dat betekent dat wij waar mogelijk duurzaamheidsideeën van derden meenemen in de besluitvorming." De Craen bereidt plan- en besluitvorming –voor en onderhoudt de contacten met betrokken partijen. En dat zijn er nogal wat. Van bewoners in het gebied tot overheden, van natuurorganisaties tot bedrijventerreinen en van waterschappen tot vervoersorganisaties.

“Rijkswaterstaat wil graag ervaring opdoen met meer integraal samenwerken met partners in de omgeving”, benadrukt De Craen. “We doen het dus echt samen, elke partij vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.” Ook zet Rijkswaterstaat in op een goede inpassing van de A1 en de verzorgingsplaatsen. Denk aan samen met partijen in het gebied zoeken naar kansen voor duurzamheid en integrale oplossingen voor knelpunten.

Spannende opgave

Samenwerkende partners willen de verbreding van de A1 aangrijpen om Cleantech Regio Stedendriehoek in de etalage te zetten. Een spannende opgave, want zowel het beschikbare budget en vooral ook de planning zijn een vast gegeven. Juist dat maakt dat op het juiste moment de juiste dingen moeten worden gedaan, zegt Uvo van Erp, procesmanager Omgevingsagenda van provincie Gelderland.

Vandaar dat werken aan wat hij de no regret-maatregelen noemt, cruciaal is. Dit zijn onderdoorgangen, afritten of andere locaties waar nu actie nodig is omdat het tijdens of na verbreding van de A1 een stuk lastiger is, of zelfs onmogelijk. “Dit vraagt ontzettend veel afstemming tussen alle partners”, bevestigt Van Erp. “We kijken of en hoe deze schakels bij de verbreding goed kunnen worden meegenomen.”

Tijdsdruk

Er leven veel goede ideeën om van de A1 daadwerkelijk dat Cleantech Icoon te maken, van een energielandschap bij Beekbergsebroek tot een ‘kralensnoer’ van zichtbare energieprojecten langs de A1. Nu komt het erop aan om die voornemens snel concreet te maken. “De tijdsdruk is groot omdat we de plannen van andere partijen waar mogelijk graag meenemen in de besluitvorming”, licht de omgevingsmanager toe. “In 2017 moet het Tracébesluit vastgesteld worden, zodat de schop in de grond kan in 2018.”

Wat maakt dat Arthur de Craen over een aantal jaren als een tevreden man over de verbrede A1 rijdt? “Als er vrijwel geen files meer staan op deze belangrijke verbindingsader en de A1 goed ingepast is in de omgeving”, reageert hij. “En als weggebruikers de kwaliteit van de omgeving goed zien: het landschap, de rivier, de stad en het open gebied.”

Projectmanager aan de slag

Die tijdsdruk wordt ook in de Stedendriehoek gevoeld, bevestigt Van Erp. “Het is zaak om nu richting te geven aan alle plannen.” Vandaar dat een projectmanager aan de slag gaat om mét betrokken stakeholders en een projectteam tot concrete plannen te komen.

“Na een aantal verkenningen en haalbaarheidsonderzoeken – bijvoorbeeld naar de kansen voor opwekking van energie nabij de A1 – moeten er bouwstenen komen voor de verdere besluitvorming”, zegt Van Erp. “De opbrengsten van de Eo Wijers-prijsvraag benutten we daarvoor zeker ook.”

'No regret-maatregelen'

Na een uitgebreide inventarisatie van alle schakels en onderdoorgangen in de regio, is duidelijk dat een aantal plekken dat nu aandacht vraagt, willen we daar geen spijt van krijgen. Vandaar 'No regret-maatregelen'.

Energielandschap Beekbergsebroek

In Beekbergsebroek kunnen we meters maken voor een energieneutrale regio. Dit gebied vormt verder de groene verbinding tussen Apeldoorn en het Beekbergerwoud en krijgt een sterkere recreatieve functie voor de nabijgelegen wijk De Maten. Deze plek moet zichtbaar worden vanaf de A1 omdat het bijdraagt aan Cleantech Icoon A1.

De Fliert

De afrit Twello kan transformeren tot de Groene Poort naar recreatieplas Bussloo, de IJsseluiterwaarden en het verdere middengebied van de Stedendriehoek. De afrit kan een uitnodigende entree worden van Cleantech Regio Stedendriehoek.

Groote Wetering

Groote Wetering biedt twee kansen: de barrière in de huidige ecologische verbindingszone wegwerken én een aantrekkelijke recreatieve verbindingsroute realiseren. Ook zijn slimme combinaties mogelijk door in samenwerking met het aangrenzende bedrijf Bredendoord Cleantech oplossingen zichtbaar te maken.

Werken voor de Regio

Werken voor de regio

De Stedendriehoek is ‘light’ georganiseerd. Niet alleen de zeven samenwerkende gemeenten zetten hun bestuurders en ambtenaren in om te werken voor de regio, ook de provincies doen dat. Hoe is dat? Uvo van Erp, Johan Willemsen, Anneke Henselmans, Gerard Wieland, Lucie Hick, Pauline Reijnen en Carine Verheggen vertellen.

“Slag maken van plannen naar uitvoering”

Uvo van Erp is vanuit Gelderland procesmanager van de Omgevingsagenda Cleantech Regio Stedendriehoek. Ook de Strategische Board Stedendriehoek en de regio ‘leveren’ procesmanagers. “We doen het dus als driemanschap.”

Uvo van Erp
Lees verder...
Provincie en samenwerkende partners in de regio werken op een vernieuwende wijze samen. Dat maakt de rol als procesmanager nu juist zo leuk. “Ook intern moet je dwars door de organisatie heen”, vertelt Uvo van Erp, “om te verbinden met sectoronderdelen binnen de provincie.”

Ook voor de provincie is werken vanuit de gebiedsopgaven ‘wennen’. “Daarin kunnen we ons – heel logisch – met onze partners nog verder ontwikkelen”, vindt hij. “Aandacht voor werken in partnerschap is voortdurend aan de orde omdat we zo een beter resultaat bereiken. Daar gaat het tenslotte om: concreet resultaat boeken.”

Voor Uvo als procesmanager aan de slag ging kende hij de Stedendriehoek nauwelijks. Inmiddels heeft hij nader kennisgemaakt. De kracht is de publiek-private samenwerking in de regio, vindt hij. “Dat wordt te weinig gezien”, vindt hij, “maar wel heel belangrijk om de Omgevingsagenda verder te brengen.”

Dat ‘verder brengen’ is precies wat hij het leukste vindt. “Een slag maken van plannen naar uitvoering. Duidelijkheid krijgen over afspraken en verwachtingen, organisatie en financiering en veel interactie met ‘buiten’. Als dat staat, dan stel ik mijzelf de vraag of ik nog voldoende toegevoegde waarde lever voor de regio. Dat is het leuke van werken voor de provincie: je wordt ingezet op je kwaliteiten en kúnt jezelf die vraag ook stellen.”

Positieve energie voor ultieme ambitie 2030

Johan Willemsen is projectleider Energie/adviseur ruimte bij provincie Gelderland en is accountmanager voor de Stedendriehoek. Een mooie combinatie, zeker gezien de regio-ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Duurzame energie opwekken en ruimtelijke vraagstukken gaan immers hand in hand.

Johan Willemsen
Lees verder...

Eerlijk is eerlijk: “het is a hell of a job”, zegt Johan Willemsen. 2030 is niet zó ver weg: in veertien jaar tijd moet heel wat gebeuren om energieneutraal te worden. Een mix aan maatregelen om energie te besparen en duurzaam op te wekken is nodig. "De kop van de draak is in beeld”, illustreert Johan, “dat is de ultieme ambitie voor 2030. De staart zien we ook: dat zijn alle projecten die er nu al zijn. Maar hoe gaan we het lichaam van de draak zien?”

Johan doet het in Werken voor de regio mede het woord namens collega André Niens, die zich ook sterk maakt voor energietransitie in de regio. Om de Stedendriehoek – en andere Gelderse regio’s – te helpen ontwikkelde de provincie een speciale ‘rekentool’. Die helpt in kaart te brengen welke initiatieven het meest gaan bijdragen aan de ambitie. “Hopelijk kunnen we de Stedendriehoek verleiden om dit model te gaan gebruiken”, zegt Johan. “Je monitort er ook mee hoe het ervoor staat op weg naar 2030.”

Johan is benieuwd naar de concretisering van de regioplannen. Leuk om daarin – vraaggericht – te adviseren en te helpen. “Het gáát hier wel ergens om. Als dit lukt, zetten we enorme stappen. De positieve energie om aan de slag te gaan is er bij sleutelfiguren in de regio zeker. De Stedendriehoek is zich aan het organiseren en volgens mij ontstaat steeds meer slagkracht.”

“Samen voor de opgaven gaan staan”

Mobiliteit, logistiek en goederenvervoer en wonen. Met die thema’s houdt Anneke Henselmans zich bezig bij de provincie. Voor de Stedendriehoek is zij programma-adviseur Wonen. Ze nam deel in de -inmiddels opgeheven- Tafel Woonkwaliteit en is lid van de regionale werkgroep Wonen.

Anneke Henselmans
Lees verder...

Samen het resultaat maken. Dat vindt Anneke Henselmans mooi. Vandaar dat zij het leuk vindt om “buiten dit huis” met partners in de regio samen te werken. En dat gebeurt volop. Kijkend naar ‘wonen’ is Anneke blij met het instrument dat gemeenten en marktpartijen samen hebben ontwikkeld en dat kan ondersteunen bij de kwalitatieve woonprogrammering. “Daar zijn wij binnen de provincie enthousiast over”, reageert ze. Naast ‘de juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep’ worden nu afspraken gemaakt over de kwantitatieve programmering. “Er is op dit moment veel dynamiek. Als we straks afspraken hebben gemaakt, kunnen we verder.”

Anneke is ook betrokken bij vliegwielproject Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen van de Omgevingsagenda. “Als het lukt om met elkaar de meest essentiële locaties te bepalen en die te transformeren zou ik dat heel mooi vinden.”

De nieuwe manier van samenwerken vanuit de Omgevingsagenda past Anneke naadloos. “Als provincie hebben wij ook een toezichthoudende rol als het gaat om de uitvoering van het woonprogramma. Mijn insteek is dat we daar zo open mogelijk aan werken. We gaan samen voor de opgaven staan, zowel wat betreft het kwantitatieve als het kwalitatieve programma. We doen het met elkaar, ieder vanuit de eigen rol. 

Programma bedrijventerreinen onder de loep en koppelen aan Cleantech

Gaat het over bedrijventerreinen, dan komt de Stedendriehoek terecht bij Gerard Wieland. Hij is vanuit het programma Economie adviseur bedrijventerreinen en is de contactpersoon voor de regio. Op dit moment wordt het bedrijventerreinenprogramma herijkt om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Gerard Wieland
Lees verder...
“Voldoen aan de actuele marktvraag en leegstand en ‘over-programmering’ voorkomen. Dat zijn belangrijke pijlers waar we samen met de Stedendriehoek nu mee bezig zijn. We nemen het programma bedrijventerreinen opnieuw onder de loep om te zien of we de juiste dingen doen. Ontwikkelen we voldoende, op de juiste plekken, of moet er met bestaande bedrijventerreinen wellicht iets anders gebeuren?”

Uitgangspunt is duurzaam ruimtegebruik, licht Gerard toe. “Best spannend in deze tijd, maar ook uitdagend.” En bij uitstek een vraagstuk dat niet alleen overheden raakt, maar nadrukkelijk ook ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, ondernemers en andere betrokken marktpartijen.

"Bij de herijking kijken we ook naar hoe we goed kunnen inspelen op ambities van de regio. Wat zijn voorwaarden en mogelijkheden om cleantech bedrijvigheid aan te trekken bijvoorbeeld?”, schetst Gerard. “Hoe bevorder je samenwerking op en tussen bedrijventerreinen om duurzaam te produceren, bijvoorbeeld door samen energie op te wekken?”

Cleantech helpt absoluut om de regio te profileren, denkt Gerard. “Zeg je Veluwe of Achterhoek dan hebben mensen daar meteen een beeld bij. Voor de Stedendriehoek ligt dat anders: die is veel minder bekend.”

Naast programmering is Gerard ook betrokken bij individuele casussen. Ondersteuning, advies, subsidiemogelijkheden in kaart brengen en waar mogelijk knelpunten oplossen: dat komt daar allemaal bij kijken. “Breed en gevarieerd”, vat hij samen. “En daarbij leer je een regio als de Stedendriehoek heel goed kennen. Een leuke combinatie.”

“Ook tijd hebben om ambities waar te maken”

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer. Voor die thema’s is Lucie Hick vanuit Gelderland het aanspreekpunt voor de regio. Lucie is regiocoördinator voor alles wat met mobiliteit te maken heeft. “Eén been binnen, één been buiten het provinciehuis”, vat ze samen.

Lucie Hick
Lees verder...
Als regiocoördinator kijkt Lucie “over mobiliteit heen” en legt verbindingen met de diverse gebiedsopgaven uit de Omgevingsagenda Cleantech Regio Stedendriehoek. “Mobiliteit raakt natuurlijk veel gebieden, zoals economische ontwikkelingen, bedrijventerreinen, noem maar op. Intern weet ik procesmanager Uvo van Erp voor de Gebiedsopgave dus goed te vinden om af te stemmen.”

Lucie kijkt zeker uit naar de Vliegwielprojecten uit de Omgevingsagenda, zoals de verbreding van de A1 in relatie tot cleantech. “Dat is al behoorlijk concreet. Tot nu toe is duurzame mobiliteit nog het minst uitgewerkt, dat moet nog handen en voeten krijgen.” Daarmee hangt een ander mobiliteitsthema nauw samen: de fiets. “Dit is het moment om als regio een slag te maken. Er zijn veel ideeën en de provincie wil ook inzetten op fietsverbindingen. Daar zie ik een duidelijke link.”

Genoeg te doen dus, op mobiliteitsvlak. “Dat is wel het spannende. Je moet als regio ook de tijd hebben om je ambitie waar te maken. Focus helpt, kies die dingen waar energie voor is om aan te pakken.”

Wie op mobiliteitsgebied werkt, is per definitie provincie- en regiogrensoverschrijdend bezig. “De regio Stedendriehoek is niet altijd een logische regio. Kijk je naar openbaar vervoer dan schuift de regio in drie overleggen aan. Lastig. De rol van de regiocoördinator is om daar scherp op te zijn.”

Gebiedsopgaven: het nieuwe werken in praktijk

Manager Gebiedsopgaven bij provincie Gelderland Pauline Reijnen ‘helikoptert’ boven de zes gebieden die in Gelderland aan de slag gaan met hun Gebiedsopgaven vanuit een nieuwe, meer vraaggerichte aanpak. “Boeiend en heel leuk! Voor mij geen gebaande paden.”

Pauline Reijnen
Lees verder...
Elk van de zes gebieden in Gelderland kent een eigen aanpak, ritme en dynamiek. Dat maakt de rol van omgevingsmanager juist zo interessant. “We werken met een goed team met naast ‘inhoudelijke collega’s’ ook juristen en financiële experts”, schetst Pauline. “Ons team denkt mee: hoe kunnen we het gebied verder versterken? Wij verbinden, adviseren, delen kennis en zijn partner van de regio’s.”

Inzoomend op de Stedendriehoek merkt Pauline dat de regio steeds meer cleantech ademt. “Je ziet het gebeuren. Kenmerkend is dat goed wordt samengewerkt met het bedrijfsleven en dat governance goed in elkaar zit.”

De programmamanager ziet met de voorgestelde Vliegwielprojecten véél ambitie. “Wat gaat werken en wat niet? Dat wordt spannend. Het gaat om grote bedragen die in co-financiering opgebracht moeten worden. Krijgt de regio dat voor elkaar? Daar is tijd voor nodig, terwijl iedereen ook graag snel zichtbaar resultaat wil zien.”

Kriebelt het nooit om zèlf vanuit een regio aan de slag te gaan? “Werken vanuit de overheid past mij”, reageert Pauline. “En ik moet zeggen dat je in deze tijd soms niet eens meer in de gaten hebt dát je ‘van de overheid’ bent. Die strikte scheiding is er niet meer: de klus wordt tussen samenwerkende partners verdeeld.”

“Goed om eens van perspectief te wisselen”

Eerlijk? De provincie voelt al best ver weg. Carine Verheggen is helemaal ingeburgerd als secretaris van de regio Stedendriehoek. Ze begon afgelopen augustus in die nieuwe baan en voelde zich meteen welkom.

Carine Verheggen
Lees verder...
Voordat Carine secretaris werd van de regio Stedendriehoek was zij procesmanager voor de provincie Gelderland en werkte aan de realisatie van de Omgevingsagenda Cleantech Regio Stedendriehoek. “Ik kende al veel mensen, was inhoudelijk betrokken. Al heb ik nu natuurlijk wel een andere rol gekregen.”

Van de grote, goed georganiseerde organisatie die de provincie is, naar een klein bureau en light georganiseerde regio: dat was even wennen. “Ik ben ontzettend goed geholpen om in mijn nieuwe rol te komen. Ik merk dat er een hecht netwerk is op ambtelijk en bestuurlijk niveau: iedereen weet elkaar goed en snel te vinden en is betrokken.”

Het leuke aan haar huidige baan? “Ik heb met veel verschillende samenwerkingspartners en onderwerpen te maken. Verbindingen leggen en de boel vooruit duwen: dat vind ik leuk.” En natúúrlijk is het leuk om na procesmanager nu ook opdrachtgever te zijn voor uitvoering van de Omgevingsagenda.

Na twaalf jaar bij Gelderland in allerlei banen en rollen – onder meer voor de programma’s Economie en Stad & Regio – vond Carine het tijd om eens buiten de provincie te kijken. “Ik kan me nu beter voorstellen dat buitenstaanders de provincie kunnen zien als een black box: je moet er je weg wel weten te vinden. Heel goed dus, om eens van perspectief te wisselen. En leuk!”

Centre of Excellence for new media technologies:

Hét platform voor IT-innovatie voor Oost-Nederland

Innovatie stimuleren, hoger opgeleide kenniswerkers binden aan de regio, kennisuitwisseling stimuleren: het is een greep uit de activiteiten van het Centre of Excellence for new media technologies. Eddie Zeën, sinds een half jaar verbonden aan het centre, meldt de laatste ontwikkelingen. “Wij geven informatietechnologie een gezicht in Oost-Nederland.”

Zo’n twee jaar geleden namen het techbedrijf Divitel en VNO-NCW Midden het initiatief voor het Centre of Excellence for new media technologies. Een belangrijke reden: Divitel kon met moeite IT’ers vinden die snel inzetbaar waren. En werkgeversorganisatie VNO-NCW ondersteunt graag toename of versterking van economische activiteit. Alle reden dus om IT (informatietechnologie) op de kaart te zetten in de regio.

Het initiatief kreeg steun van werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Strategische Board Stedendriehoek. Ook vanuit het Regiocontract kreeg het centre financiering om te kunnen starten. Na opstartperikelen staat de interne organisatie nu klaar, vertelt Eddie Zeën.

Nu is het tijd om het centre ‘buiten’ nog meer op de kaart te zetten. Dat gebeurt volop. “We werken nauw samen met onderwijs, overheden en ondernemers”, vertelt Zeën. Vertegenwoordigers van deze O’s treffen elkaar bijvoorbeeld tijdens de innovatiecafés die het centre organiseert.

Helpen innoveren

Zeën en collega’s verzorgen ook innovatietrainingen en begeleiden strategiesessies om bedrijven en instellingen te helpen innoveren. Daarnaast helpen zij ideeën verder tot concrete producten of diensten. Een mooi voorbeeld is de Politie Academie in Apeldoorn, het onderwijs- en kennisinstituut van de Nederlandse politie.

De Politieacademie wil de meest innovatieve toepassingen integreren in het aanbod en doet dat onder meer in de iX, de Innovation eXperience room annex fieldlab. Hier vindt onderzoek plaats. Dit in combinatie met het trainen van politieagenten in zo echt mogelijke situaties. De nieuwste informatie- en mediatechnologie maakt dit mogelijk. Het Centre of Excellence for new media technologies verbond een aantal startende ondernemers met innovatieve ideeën en producten aan de academie. “Zo zijn wij een actieve motor in de regio die innovatie helpt ontstaan, aanjaagt en verder brengt”, vat Zeën samen. 

Binding met de regio

Er lopen nu ook projecten voor de zorg en de maakindustrie. Zeën: “We werken nauw samen met Cleantech Regio Stedendriehoek. We zijn onder meer aangesloten bij de Tafels in de regio en trekken op met Cleantech Center Zutphen.”

Dat het Centre of Excellence kon starten met dank aan steun via het Regiocontract is mooi. Nu op eigen kracht verder. Door meer zichtbaarheid verwacht Zeën dat het Centre of Excellence hét loket wordt in de regio voor startende ondernemers die rondlopen met een lumineus idee waarin IT en media de hoofdrollen spelen. “Die bieden we dan ondersteuning met een volledige ‘ecosysteem’, van notaris tot financiering.”

Regioresultaten

‘Energieneutrale dorpen en kernen’: mogelijk kans op prijs EU

 

Vanuit het regiocontract is de afgelopen jaren het project energieneutrale dorpen en kernen uitgevoerd. Binnen dit project werken lokale energie-initiatieven, bewoners, scholen en lokale overheden samen aan het vergroten van het aandeel duurzame energie. Dit doen zij o.a. door het gezamenlijk plaatsen van zonnepanelen op 16 scholen en op meer dan 170 huurwoningen, het ontwikkelen van een lokale strategie voor windenergie en het openen van ‘energiewinkels’.
 

Energieneutrale dorpen en kernen loopt nu ten einde. Er hebben veel vrijwilligers bijgedragen om bovenstaande resultaten te behalen. De samenwerking tussen de verschillende partijen is zo uniek dat het project is aangemeld voor de EU Sustainable Award. De Awards bieden een unieke kans om dit innovatieve project te delen met een breed Europees publiek en de aandacht op de Cleantech Regio Stedendriehoek te vestigen. De EU Sustainable Energy Awards worden uitgereikt aan aansprekende, innovatieve projecten die bijdragen aan een schoner, veiliger en meer energie-efficiënt Europa. De awards zijn een initiatief van de Europese Commissie en worden jaarlijks uitgereikt tijdens de European Sustainability Week. Naar verwachting wordt eind mei bekend of Energieneutrale Dorpen en kernen tot de genomineerden behoort.

 

• Lees ook het artikel Zon op School in dit e-zine

Regio weer iets beter bereikbaar


De Stedendriehoek werd in 2015 weer iets beter bereikbaar. Een korte terugblik op de resultaten van Slim Reizen Stedendriehoek.
Bijna 100 duizend reizigers voor de nieuwe buslijn 14 Apeldoorn Zuid Businessline. Zo’n zeshonderd mensen die hun auto inruilden voor een fiets. Het zijn slechts twee van de vele mooie projecten die de bereikbaarheid van onze regio in 2015 hebben verbeterd.

Werkgevers bedachten oplossingen in slim reizen
Werkgevers kregen subsidie voor nieuwe voorzieningen die zorgen voor minder verkeer in de spits. Zo legde Koninklijke Talens onder meer een nieuwe overdekte fietsenstalling met stroomvoorziening voor e-bikes aan. Zeven werkgevers maakten in 2015 gebruik van deze subsidieregeling.

Veel mensen verruilden auto voor fiets
Ruim 2 duizend werknemers kregen in 2014 en 2015 een aanschafsubsidie voor een nieuwe (e-)fiets. Voortaan gebruiken zij een fiets voor hun woon-werkverkeer, in plaats van de auto. In totaal promootten 140 werkgevers deze Fietsactie Samen Schakelen onder hun medewerkers.

Ook deze projecten zorgden voor een beter bereikbare regio:
- een nieuw transferium in Apeldoorn, langs de A50 bij Agrifirm. Met ruimte voor circa honderd auto’s en 50 fietsen
- sinds december 2014 is er een snellere busverbinding tussen Apeldoorn-centrum en Apeldoorn Zuid: - Lijn 14 Apeldoorn Zuid Businessline. De buslijn verwelkomde zo’n 100 duizend reizigers in 2015 betere verkeersdoorstroming in regio dankzij slimme ITS-oplossingen

Ook in 2016 werkt Slim Reizen Stedendriehoek aan slimme mobiliteitsmaatregelen. 

Meer weten? Team Slim Reizen denkt graag mee.

Factorwerk

En het Regionaal Werkbedrijf heet: FactorWerk!


De nieuwe naam van Regionaal Werkbedrijf in arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe is FactorWerk. Onder deze naam zetten VNO-NCW Midden, FNV, CNV, UWV en veertien gemeenten zich in om samen zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Uitgangspunt van FactorWerk is de kracht van sociaal ondernemen. De netwerkorganisatie maakt het werkgevers gemakkelijker om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dit door administratieve rompslomp zoveel mogelijk te beperken, loonkostensubsidie, een proefplaatsing of coaching op de werkvloer. 

De nieuwe naam werd gepresenteerd tijdens het grootste werkgeversontbijt van Nederland, op 11 maart 2016 in Food Dock in Deventer. Circa driehonderd werkgevers maakten daar kennis met FactorWerk. Doel is 860 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2017. De teller stond eind 2015 op 389.

Weteringsebroek dingt mee naar Gelderse prijs ruimtelijke kwaliteit


Eind april is bekend of het project Weteringse Broek (Regiocontractproject) de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit wint. De provincie rijkt deze prijs uit aan opmerkelijke en inspirerende ruimtelijke projecten. Gemeenten Apeldoorn en Voorst en Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten doen mee met de prijsvraag met Weteringsbroek. Hier gaan natuur, recreatie en landbouw immers prachtig samen. Er is ook een publieksprijs. 

VELUWE AGENDA

Ook ‘noaber’ de Veluwe is druk doende met het maken van een Veluwe Agenda. Hoe staat het ervoor? Ambtelijk trekker Gebiedsopgave Veluwe Jan de Kleuver vertelt.

De Veluwe heeft ambitie, getuige ook de titel van de eerste schets die is gemaakt voor Gebiedsopgave Veluwe. Die luidt: Veluwe op één. Jan de Kleuver maakte een uitgebreide ronde langs tal van actieve belanghebbenden en bracht in kaart wat zij nodig vinden voor een bruisende Veluwe.

Conclusie: de regio biedt al veel, maar er kan ook het nodige beter. In de eerste schets staan actievoorstellen om de kwaliteit van natuur, landschap en erfgoed in stand te houden en de bereikbaarheid te verbeteren. Het aanbod voor actief ontspannen, culinair genieten en cultuur snuiven op de Veluwe kan rijker en er is behoefte aan vernieuwing van verblijfsaanbod.

Lees meer …

De Veluwe van de Gebiedsopgave is het gebied tussen Rijn, IJssel, Randmeren en Gelderse Vallei en kent bossen, heide, zandverstuivingen, weides, water, dorpen en steden.

“De Veluwe heeft wel identiteit maar is geen bestuurlijke entiteit”, constateert Jan de Kleuver, “zoals in de Stedendriehoek wel het geval is.” Toch vonden provincie, gemeenten, terreinbeherende organisaties, recreatieondernemers en andere partners elkaar. Zij sloten eerder al het Convenant Toerisme, bedoeld om de Veluwe als hét vakantiegebied op de kaart te zetten. Op die basis bouwen de partners nu verder voor de Gebiedsopgave van provincie Gelderland, legt De Kleuver uit. Doel is om vanuit de eerste schets die nu op tafel ligt, te komen tot een Veluwe Agenda die medio 2016 klaar moet zijn.

“Partijen zijn het eens over de focus die er moet zijn op natuur, erfgoed, toerisme en recreatie”, merkt De Kleuver tijdens zijn rondje over de Veluwe op. De uitdaging zit nu vooral in krachtenbundeling en samenhang aanbrengen in activiteiten.

Er wordt wel veel samengewerkt op de Veluwe, maar vaak op kleine schaal en ad hoc. Nu is het zoeken naar een nieuwe vorm van samenwerken, zowel bestuurlijk als tussen publieke en private partijen. De uitvoering van programma’s, investeringsplannen, een innovatieagenda en bijvoorbeeld een lobbystrategie (richting Den Haag en Brussel) vragen om regie. Over de goede invulling van governance wordt dus parallel nagedacht door alle betrokken partijen.

“Zeker is dat er behoefte bestaat aan een samenwerkingsvorm met doorzettingsmacht”, zegt De Kleuver. “Daarvoor maken we dit voorjaar een voorstel.” Plan is om via programma’s uitvoering te geven aan de Veluwe Agenda. “Je wilt wel flexibel blijven om snel te kunnen schakelen als dat nodig is”, licht De Kleuver toe. “En we denken initiatieven en projecten beter te kunnen clusteren.”

Veluwe zoekt ‘cross-overs’

De economie van de Veluwe is sterk gekoppeld aan toerisme en afhankelijk van de natuurlijke kwaliteiten van het gebied. Door focus op natuur, erfgoed, recreatie en toerisme versterkt de Veluwe dus ook de economie. Maar er is meer. Naar verwachting ontstaan ook ‘cross-overs’ die veel breder bijdragen aan de ontwikkeling van de regio. Denk aan de link die bestaat tussen toerisme en het toekomstbestendig houden van de binnensteden, bijvoorbeeld. Ook samenwerking met omliggende regio’s zoals Cleantech Regio Stedendriehoek ligt voor de hand.

Gedeputeerde Staten heeft afgelopen februari 2,5 miljoen euro gereserveerd voor projecten die zowel de natuur als de economie op de Veluwe versterken. Dit geld is bestemd voor herontwikkeling van de boulevard van Harderwijk, revitalisering van vakantieparken, een impuls voor marketing en voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. Ook is geld gereserveerd voor de ontwikkeling van meer samenwerking. Niet voor niets. “Om de energie en dynamiek in deze regio om te zetten in concrete acties is dat echt nodig.”

Bureaunieuws
Freek Boele

Maak kennis met Freek Boele

Freek Boele: “Als logistiek makelaar in de regio Stedendriehoek help ik vanuit het programma Beter Benutten bedrijven met innovatieve maatregelen voor slimme logistiek en mobiliteit. Denk aan meer efficiëntie en betrouwbaarheid en lagere kosten.

Ook kansen benutten voor slimme mobiliteit en logistiek? Neem dan contact op met Freek Boele, telefoon (06) 19437335 of freek.boele@slimreizenstedendriehoek.nl.Met de uitkomsten van een recent onderzoek naar de verkeersbewegingen in de regio, zoek ik naar kansrijke projecten bij bedrijven. Dat moet leiden tot spitsmijdingen, maar levert ook voordelen op qua kosten, service en duurzaamheid. Denk aan bundeling van verkeersstromen, slimme stadsdistributie, vervoer over water en ketensamenwerking. Ik werk nauw samen met gemeenten, provincies, de vereniging van en voor verladers, ontvangers en eigen vervoerders (EVO) en Transport en Logistiek Nederland.”

Henk Beekhuis

Henk Beekhuis: manager bedrijfsvoering bij Cleantech Regio Stedendriehoek

Sinds 1 maart is Henk Beekhuis manager bedrijfsvoering bij Cleantech Regio Stedendriehoek. Hij woont zelf in het middelpunt van zijn nieuwe werkgebied: Twello. 

“Ik werk op het bedrijfsbureau in het gemeentehuis Voorst voor zowel de regio Stedendriehoek als de Strategische Board Stedendriehoek. Ik ondersteun en faciliteer de vele activiteiten en werkzaamheden van beide organisaties. Zo’n rol vervulde ik ook bij mijn vorige werkgevers in toerisme en de zorg. De ervaring van mijn eerste werkweken hier bevestigt het beeld van twee organisaties die volop samenwerken en verbindingen zoeken met partners en elkaar om doelen te realiseren. Ik vind het mooi om daar vanuit een leuk en warm team aan bij te dragen.”

Luc Pennings

Luc Pennings programmadirecteur Cleantech Regio Development

Luc Pennings is door de Strategische Board Stedendriehoek per direct benoemd tot programmadirecteur van Cleantech Regio Development. Dit is de werkorganisatie die werkt aan de gezamenlijke doelstellingen voor 2020: 4 duizend nieuwe banen, minder verbruik van fossiele brandstoffen, minder afval en hergebruik van kostbare grondstoffen. Luc was sinds 2015 kwartiermaker voor Cleantech Regio Development. 

• Lees ook het interview met Luc Pennings elders in deze editie.

Margien Storm van Leeuwen

Margien Storm van Leeuwen is sinds januari 2016 lid van de Strategische Board Stedendriehoek. Zij is werkzaam als Manager New Business, Marketing & Communication bij Bredenoord in Apeldoorn. Daarvoor bekleedde zij verschillende managementfuncties bij DSM Research, DSM Coating Resins en NedStack Fuel Cell Technology.

Lokaal DAVO biertje drinken in Deventer Sluiskwartier

Wie na een dagje winkelen of struinen door Deventer een lekker lokaal gebrouwen biertje wil pakken, kan nu terecht in het Sluiskwartier. Dit gebied wordt met steun vanuit de Overijsselse Ontwikkelagenda opgeknapt. Wethouder Frits Rorink opende de stadsbrouwerij annex proeflokaal van DAVO bieren op 8 april. Eind maart nam hij alvast een kijkje en liet zich bijpraten door mede-eigenaar Frits Lutgerink.

Het verhaal ‘leest’ als een jongensboek: Arnoud, Marijn, Jos en Frits vonden elkaar in hun liefde voor bier. Ze begonnen in 2012 met brouwen op kleine schaal en raakten steeds meer overtuigd van de kwaliteit van hun bier. Bij een bevriende brouwer brouwden zij hun eerste bier: de Hoppenblond.

Bekijk hieronder een filmpje van Arnoud, Marijn, Jos en Frits

“We begonnen met duizend liter en die waren snel verkocht”, vertelt Frits aan wethouder Frits Rorink. Daarna ging het snel. Inmiddels zijn de DAVO Tripel en DAVO Surf Ale bekende merken en wordt DAVO bier volop verkocht in cafés en slijterijen, binnen en buiten Deventer. Gaandeweg ontstond de ambitie om een eigen stadsbrouwerij te starten, met proeflokaal. Zo kun je als bezoeker zien hoe bier gebrouwen wordt, voor je er één bestelt.

Crowdfunding

Eind maart worden de laatste kluswerkzaamheden afgerond in het pand dat voorheen het automuseum huisvestte. Frits Rorink is onder de indruk van de brouwinstallatie, die al staat te glimmen in de stadsbrouwerij. “We willen er in de toekomst graag nog twee gistingstanks bij om de brouwcapaciteit te vergroten”, licht Frits van DAVO bieren toe. “Maar eerst maar eens open, voor we opnieuw investeren.”

Met gepaste trots meldt ondernemer Frits dat alle investeringskapitaal via crowdfunding is opgebracht. Met de gemeente Deventer kon DAVO goede afspraken maken over de huur van het pand, dat DAVO zelf helemaal opknapt. “Daar komt straks ons proeflokaal”, wijst hij naar de andere kant van het gebouw.

Het pand ademt na renovatie weer helemaal de industriële sfeer -oorspronkelijk zat er een machinefabriek- van vroeger. “Laatst gaf één van de buurtbewoners hier aan blij te zijn dat het pand weer zo zichtbaar is geworden in de wijk”, vertelt Frits.

Frits Lutgerink

Parel voor de stad

Wethouder Frits Rorink vindt het een prachtig initiatief. “Dit is écht een parel voor Deventer”, zegt hij enthousiast. Voor het Sluiskwartier – tegen de oude binnenstad van Deventer en nabij de IJssel gelegen – is de komst van DAVO een opsteker.

“Dit is een bijzonder gebied waarvoor we nu – met steun vanuit de Ontwikkelagenda van provincie Overijssel - plannen maken voor herontwikkeling. Bewoners en andere partners zijn daarbij heel betrokken.”

Deventer onderzoekt momenteel verschillende scenario’s voor de toekomstige invulling van het Sluiskwartier. Dit varieert van het opknappen - of - wellicht deels – herontwikkelen van panden tot (gedeeltelijke) sloop en nieuwbouw. Aan de rand van het Sluiskwartier is Het Pothoofd – langs de IJssel – al eerder opgeknapt met provinciesteun.

“DAVO past goed op deze plek”, constateert wethouder Rorink. “Mooi ook dat zo’n pand als dit behouden blijft voor dit gebied.” De komst van DAVO genereert weer nieuwe initiatieven in de buurt: een prettige bijkomstigheid. “Als je over de Wilhelminabrug fietst valt het pand nu ineens op: het hele gebied lijkt veel meer open”, vindt de wethouder.

DAVO open

Na de feestelijke opening op 8 april zijn de stadsbrouwerij en het proeflokaal open voor publiek. Je kunt er ook terecht voor een (feestelijke) bijeenkomst of vergadering. Wie weet iets voor het college? “Wij vergaderen op dinsdagochtend. Da’s wat vroeg voor een biertje”, lacht de wethouder. “Maar op een vrijdagmiddag neem ik mijn collega’s hier zeker eens mee naartoe.”

Wethouder Frits Rorink
Lees meer …

Resultaten Ontwikkelagenda Overijssel

Vanuit de Ontwikkelagenda van provincie Overijssel zijn de drie ‘profielen’ waaraan Deventer werkt (samengevat in DEVisie 2020) vertaald naar projecten. Dit zijn: Duurzame maakstad, Boeiende be-leefstad en Open Informatiestad.

De Stads-as Hanzetracé werd als ‘randvoorwaardelijk vliegwielproject’ uitgevoerd, voor een betere doorstroming op deze verbindingsweg. Dit ondersteunt de andere ruimtelijke en economische opgaven:

 • -Stad aan de IJssel –versterking van het centrum en de stationsomgeving, de stadsrand en waterveiligheid
 • -De Voorstad -werken aan de leefbaarheid in de 19e en begin 20e eeuwse wijken rond de binnenstad
 • -Waardevast Werklandschap  -een gevarieerd en duurzaam werklandschap realiseren

Concrete projecten die zijn of worden uitgevoerd: aanpassing van het Hanzewegtracé voor betere doorstroming van verkeer, het ‘opknappen’ van en een betere doorstroming op de Mr. H.F. de Boerlaan, realisatie van de Technicampus, versterking van de Schipbeekzone en het opknappen van het Sluiskwartier, waar je nu de stadsbrouwerij en het proeflokaal van DAVO bieren vindt.

Provincie Overijssel investeert met de Ontwikkelagenda 12 miljoen euro in projecten in Deventer. De gemeente doet dat zelf ook en zo is samen gewerkt aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Deventer, als onderdeel van de Stedendriehoek. Inzet: een bereikbare netwerkstad met een aantrekkelijk vestigingsklimaat, als motor voor wonen, werken en leven. Ook de Europese Unie is medefinancier van projecten uit de Ontwikkelagenda.

Doorbouwen op Sociale Kracht

In Sociale Kracht is 5 miljoen geinvesteerd, 24 miljoen door de provincie Gelderland, het andere deel door gemeenten en maatschappelijke partners.

Gemeenten kregen met de decentralisaties jeugd, maatschappelijke ondersteuning en werk veel nieuwe taken op hun bord. “Dit betekent veel veranderingen. Dit is de transformatie waar gemeenten en maatschappelijke partners nu volop mee bezig zijn”, licht programmamanager Sociale Kracht en Regiocontract Maikel Swaters toe. “Sociale Kracht ondersteunt die transformatie.”

Elf hoofdprojecten richtten zich op participatie van (kwetsbare) groepen en op bevordering van sociale kwaliteit. Denk aan projecten op het gebied van wonen, leren, werken en ‘meedoen’ in de samenleving.

Drie boekjes

Drie boekjes vol inspiratie, kennis en ervaring, die het programma Sociale Kracht uit het Regiocontract 2012-2016 opleverde. Daarmee kunnen gemeenten en maatschappelijke organisaties hun voordeel doen. De boekjes zijn samengevat in een publicatiecassette:

 • Deel 1: een overzicht van alle projecten
 • Deel 2 beschrijft de pilots leefbaarheid in de wijken
 • Deel 3 geeft de opzet en leerervaringen weer van het project cliëntondersteuning vanuit eigen kracht
 • Naar de website Sociale Kracht

Swaters: “Sociale Kracht levert veel energie op en levert voeding voor de komende tijd. Veel initiatieven gaan verder of krijgen een spin-off. Een mooi voorbeeld: de pilots leefbaarheid in de wijken die verbindingen hebben gelegd met woningcorporaties, bewoners, sport en onderwijs.”

Het programma Sociale Kracht en in het bijzonder de pilots leefbaarheid in wijken vormen dus een goede opmaat naar de recente visie van de provincie Gelderland rond leefbaarheid, waar juist de ‘samenredzaamheid’ van groepen burgers uitgangspunt is. Kernelementen hierin zijn het stimuleren van leefbaarheidsagenda's, kennisdeling en het stimuleren van innovaties en experimenten. 

Eigen kracht bevorderd

In de boekjes die de resultaten van Sociale Kracht weergeven staan niet alleen de pilots en projecten beschreven, maar ook de ontwikkelde methodieken, modellen en werkwijzen. Veel initiatieven krijgen een vervolg, gericht op het bevorderen van de kracht van inwoners van de regio.

Een greep uit de projecten: pilots arbeidsmatige dagbesteding, kennisontwikkeling wijkteams, betere aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en Actief Burgerschap. Deze -en veel méér projecten- zijn beschreven in de reeks boekjes. Hoe begon zo’n project, wat was de aanpak, wat zijn ervaringen en resultaten en: hoe nu verder?

Wat betreft leefbaarheid in wijken in de regio zijn de ‘pareltjes’ op identieke wijze beschreven in een aparte publicatie. Dat geldt ook voor de implementatie van cliëntondersteuning vanuit eigen kracht. Hierin staan onder meer de ervaringen met diverse trainingen om bijvoorbeeld meer vraaggericht te gaan werken. 

Trots

Op de resultaten van Sociale Kracht kan de regio trot zijn, constateert ook gedeputeerde Bea Schouten van provincie Gelderland, in een interview in deel 1 van de serie boekjes. Schouten nam de publicaties medio maart in ontvangst van portefeuillehouder Regiocontract Hans van der Hoeven van de regio Stedendriehoek.

“Alles wat ‘sociaal’ is, is vaak moeilijk in beeld te vatten, maar heeft net zo goed resultaat als het aanleggen van een nieuwe weg. Mooi dat we dat met deze uitgave kunnen laten zien.”

COLUMN: OP DE BANK BIJ... Monique van Haaf

DENK IN RUIMTE, OVER GRENZEN HEEN

Monique van Haaf

Monique van Haaf is gedeputeerde voor de provincie Overijssel. In haar portefeuille heeft ze naast ruimte, wonen, grondbeleid ook de coördinatie Regio Stedendriehoek. Ook persoonlijk is ze betrokken bij de Stedendriehoek, als inwoner van Deventer.

Steden en hun netwerken zijn de motor van de economie. Ze worden steeds productiever en meer concurrerend. Overijssel heeft in de vorige coalitieperiode met de Ontwikkelagenda geïnvesteerd in Zwolle, Twente en het stedelijk netwerk de Stedendriehoek.

Samen met Deventer is geïnvesteerd in projecten die de stad en regio toegankelijker, beter bereikbaar en aantrekkelijker voor ondernemers maken. Zo wordt de Hanzeweg verbreed en is de Mr. De Boerlaan opnieuw ingericht.

Samen Optrekken

Voor mij staat samenwerken over (provinciegrenzen) hoog in het vaandel. Over de manier waarop zijn we met elkaar in gesprek. Eerst als Statenlid en nu als gedeputeerde zie ik dat provincies en gemeenten op onderwerpen voor dezelfde opgaven staan. Denk maar eens aan de leegstand in gemeenten. Dat is ook de Stedendriehoek niet vreemd. Het is iets waar de provincie zich druk over maakt. Maar oplossingen zijn niet direct kant en klaar te vinden. Initiatieven vanuit de samenleving komen tot wasdom door mensen bij elkaar te brengen, hen van elkaar te laten leren, elkaar te inspireren en stimuleren om te participeren. Overijssel doet dat onder meer door energie te zetten op ideeën en projecten en door nieuwe partners te zoeken. Dit is een vorm waar ik me op dit moment hard voor maak in Overijssel. Het gebeurt nu al in de zogenoemde Stadsbeweging, een platform voor iedereen die de binnenstad helpt vernieuwen. De mooiste ideeën komen daar tot stand, leiden tot vruchtbare samenwerking en tot oplossingen voor onze vraagstukken. Dat kan ook in de Stedendriehoek.

Gelijke opgaven

De provincie Overijssel heeft sinds 2009 een Omgevingsvisie en is inmiddels bezig met een revisie. We zijn genomineerd voor de Eenvoudig Beter Trofee vanwege onze vernieuwende aanpak waarbij we vanaf het begin van het proces met elkaar hebben samengewerkt. Afgelopen februari zijn de kaders voor nieuw beleid op vijf thema’s vastgesteld: bestaand bebouwd gebied, logistiek, energietransitie, agro & food en bodem. Ook in Gelderland en de Stedendriehoek zijn deze thema’s actueel.

Als ik dan kijk naar het bestaand bebouwd gebied hebben we dezelfde opgaven. Zo gaat het bouwen binnen bestaande bebouwing (inbreiding) voor uitbreiden van bebouwing. Ook moeten gemeenten de behoefte aan nieuwe stedelijke ontwikkelingen onderbouwen en regionaal afstemmen. Gelderland heeft het programma ‘Steengoed benutten’. Daarin ligt een vergelijkbare ambitie. In de Stedendriehoek zijn de regiogemeenten ook met dit onderwerp bezig: de toekomstbestendige steden. Ik zie kansen voor ons om hierin van elkaar te leren en daar waar mogelijk met elkaar op te trekken. Dus laten we die handschoen oppakken en samen werken aan een aantrekkelijke, dynamische en bereikbare Stedendriehoek!

Monique van Haaf
Gedeputeerde provincie Overijssel

Colofon

COLOFON

 • De Driehoeksverhouding is een uitgave van de regio Stedendriehoek en verschijnt driemaal per jaar.
 • Het e-zine wordt toegezonden aan bestuurders en ambtenaren in de regio Stedendriehoek, (maatschappelijke) organisaties, ondernemers, (onderwijs) instellingen die op het niveau van de Stedendriehoek werken, en aan iedere andere geïnteresseerde.

 

Voor informatie:
Bureau Stedendriehoek
Telefoon: (0571) 279874
E-mail: info@regiostedendriehoek.nl
Twitter: https://twitter.com/regio_S3H
Web: www.regiostedendriehoek.nl

 • Tekst:
 • Anne-Marie Veldkamp Journalistiek & Communicatie en Janneke Panneman en Gülay Yildirim (Bureau Stedendriehoek)
   
 • Eindredactie:
 • Janneke Panneman, Bureau Stedendriehoek
   
 • Foto’s:
 • Erwin Zijlstra (EZ fotografie), Rob Voss, Anne-Marie Veldkamp Journalistiek & Communicatie, Bureau Stedendriehoek
   
 • Realisatie & vormgeving:
 • Peter Dees, ZinOntwerpers (Zwolle)
   
 • Tips? We hebben ons uiterste best gedaan om een prettig, leesbaar magazine te maken. Suggesties voor verbeteringen zijn uiteraard welkom. Dit kan via bovenstaand emailadres. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .